Algemene bepalingen vrienden

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum en de vriend worden gesloten aangaande de vriendschap. Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als vriend van Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum.

2. Tijdsduur
De overeenkomst tussen de vriend en Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de vriend of door de Stichting Museum Nienoord, Borg en Nationaal Rijtuigmuseum beëindigd wordt.

3. Prijzen
De jaarlijkse bijdrage voor de vriend is vrijgesteld van BTW. De Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum is gerechtigd om prijswijzigingen door te voeren per 1e van de maand januari, mits tenminste 1 maand vooraf schriftelijk medegedeeld aan de vriend.

4. Betaling
De vriend van de Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum betaalt via een automatische incasso dan wel op een andere betaalwijze.
Bij het niet tijdig betalen van het overeengekomen bedrag volgt een herinnering en worden de diensten of producten opgeschort. Wanneer geen betaling plaats vindt na de 2e herinnering stopt de vriendschap automatisch.

5. Wijzigingen
Vrienden kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen schriftelijk (per mail of per post) of telefonisch doorgeven aan Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum.
Zie onze contactgegevens.

6. Beëindiging vriendschap
De vriendschap van Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum eindigt door:
– het overlijden van de vriend
– opzegging door de vriend
– het niet kunnen incasseren van het overeengekomen bedrag of het door de vriend niet uitvoeren van de betaling.

7. Opzegging door de vriend
Vrienden kunnen de vriendschap schriftelijk (per mail of per post) en telefonisch opzeggen. De opzegtermijn bedraagt een maand voorafgaand aan de jaarlijkse incassomaand.

8. Privacy
Op de afgesloten overeenkomsten is de privacyverklaring van de Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum van toepassing. U kunt hier de privacyverklaring lezen.

9. Wijzigingen
De Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen en is gerechtigd onderdelen van de overeenkomst niet meer aan te bieden zonder opgave van reden.

10. Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf maart 2022.