Donatievoorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op donaties door natuurlijke en rechtspersonen, namelijk de donerende partij, gedaan via de website van Museum Nienoord.

Doel donatie
Donaties via de website komen ten goede aan de Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41009598. Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dankzij bijdragen kan Museum Nienoord spraakmakende tentoonstellingen organiseren en educatieve projecten opzetten. Uw donatie is voor ons van groot belang!

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke eenmalige donatie gedaan door een donerende partij aan de Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum via de website www.museumnienoord.nl. Donaties zijn belasting aftrekbaar.

Rechten en plichten donerende partij
-Om een donatie te kunnen doen dient de donerende partij minimaal 16 jaar oud te zijn of over goedkeuring van ouder of voogd te beschikken voor het te doneren bedrag. Donerende partij verklaart door acceptatie van deze voorwaarden dat dit het geval is.
-De donerende partij doet alleen donaties uit eigen middelen of uit middelen met volledige zeggenschap.
-De donerende partij verklaart geen verdere voorwaarden te stellen aan de donatie anders dan dat de donatie voor het omschreven doel wordt ingezet.
– Nadat het met de donatie corresponderende bedrag is bijgeschreven op de rekening van de Museum Nienoord kan de donatie niet meer worden herroepen.

Rechten en plichten Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum
-Online donaties komen volledig ten goede aan Museum Nienoord.
-Behoudens de verplichting de donatie te besteden aan in het genoemde doel accepteert Museum Nienoord geen andere verplichtingen als tegenprestatie voor de donatie.
-De door donerende partij verstrekte gegevens zullen conform de “Privacyverklaring” worden verwerkt en bewaard.

Aansprakelijkheid
-De transactie wordt uitgevoerd door de donerende partij en onafhankelijke derden. Museum Nienoord kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden of kosten gemaakt door of in verband met de transactie.
-De donerende partij stelt Museum Nienoord niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of in verband met de donatie waaronder handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden door donerende partij.