Organisatie / ANBI

Naam organisatie
Museum Nienoord
Museum Nienoord is de overkoepelende naam van Stichting Nationaal Rijtuigmuseum en Borg Nienoord 

Adres
Nienoord 1, 9351 AC  Leek 

RSIN/Fiscaal nummer
NL0028.23.275.B01 

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven onder nummer 41009598 

Governance Code Cultuur
Het museum past de Governance Code Cultuur in proportionaliteit toe. 

Bestuur (met rooster van aftreden)
De heer S.M. Dijkstra, voorzitter
01-11-2024 (niet herbenoembaar)
Mevrouw M.H. Weits, secretaris
13-07-2026 (2 x herbenoembaar)
De heer G. Vos, penningmeester
19-12-2023 (2 x herbenoembaar)
    Nevenfunctie: penningmeester Stichting Het Bevrijdingsbos Groningen
Mevrouw G. Durkstra, bestuurslid
14-04-2024 (2 x herbenoembaar)

Addendum Beleidsplan 2018-2020 Museum Nienoord d.d. 19 december 2019
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 december 2019

Aantal zittingstermijnen/rooster van aftreden

Uitleg rooster van aftreden welke afwijkt van de GCC-norm
Het museum wijkt af van het maximum aantal zittingstermijnen uit de Governance Code Cultuur van 2 keer 4 jaar, met het bieden van de mogelijkheid van een derde termijn van 4 jaar. De reden hiervoor is dat het museum gekenmerkt wordt door een aantoonbaar significant smallere financieringsbasis dan vergelijkbare musea, en een complexe omgeving met relatief veel verschillende stakeholders.
Nadat de door externe omstandigheden veroorzaakte financiële problemen niet oplosbaar bleken en de toenmalige directie en bestuur daarom eind 2015 aftraden, ontstond er een discontinuïteitsmoment. Sindsdien is er een vernieuwde directie en bestuur anno 2019 nog steeds bezig met opbouw van de rudimentaire organisatie, waarbij het bestuur genoodzaakt is bij essentiële organisatieprocessen bij te springen. Ondanks dat de gevolgen van een financieel zeer moeilijke periode de financiële mogelijkheden meer dan elders beperken heeft het museum een zeer ambitieuze agenda nagestreefd. Het museum kent een intensieve bestuursbetrokkenheid, waardoor het moeite kost deze rol in te vullen en om bestuursleden te vinden welke passen in deze specifieke situatie. Gevolg is dat een aantal kandidaat-bestuursleden na kennismaking terugschrokken voor te uitdagende bestuurstaken, of termijnen niet volmaakten.
Het huidige bestuur is met een grotendeels zeer korte zittingsduur nog niet samengesteld dat dit nu een gefaseerde vervanging ter waarborging van de continuïteit en kennisoverdracht mogelijk maakt. Gezien de als complex ervaren bestuurlijke uitdagingen met diverse stakeholders heeft zij besloten voor de continuïteit voor de komende periode vast te willen houden aan de mogelijkheid van drie bestuurstermijnen in plaats van de twee zoals de GCC tegenwoordig aangeeft.
Medio 2021 zal de structurele financieringssituatie naar verwachting sterker en in ieder geval duidelijker zijn. Op dat moment zal heroverwogen worden of er reden is om, afwijkend van de GCC, de mogelijkheid van een derde termijn van vier jaar te handhaven. 

Directie
De heer G. Pruiksma 

Doelstellingen ANBI
De stichting heeft de ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling
Onder voorwaarden kunnen giften en schenkingen fiscaal aantrekkelijk worden afgetrokken van de belastingen.
De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen bij het brede publiek van de belangstelling voor, en het inzicht in de geschiedenis van Borg Nienoord, de regionale cultuurhistorie en de geschiedenis en cultuur van het gebruik van paard en rijtuig in Nederland.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bankrelatie
IBAN: NL85 RABO 0335 133 525 

Beleidsplan
Meerjarenvisie 2021-2024

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. Het beleid is om personeel in loondienst marktconform te belonen. 

Activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten van Museum Nienoord is te vinden op onze nieuwspagina. 

Jaarverslag
Als u belangstelling heeft voor het inhoudelijk jaarverslag kunt u dat per e-mail aanvragen op info@museumnienoord.nl of telefonisch via nummer 0594-51 22 60. 

Jaarrekening
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020