Organisatie / ANBI

Naam organisatie
Museum Nienoord
Museum Nienoord is de overkoepelende naam van Stichting Nationaal Rijtuigmuseum en Borg Nienoord 

Adres
Nienoord 1, 9351 AC  Leek 

RSIN/Fiscaal nummer
NL0028.23.275.B01 

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven onder nummer 41009598 

Governance Code Cultuur
Het museum past de Governance Code Cultuur in proportionaliteit toe. 

Bestuur (met rooster van aftreden)
De heer S.M. Dijkstra, voorzitter
01-11-2024 (niet herbenoembaar)
Mevrouw G. Durkstra, secretaris
14-04-2024 (2 x herbenoembaar)
De heer G. Vos, penningmeester
19-12-2023 (2 x herbenoembaar)
    Nevenfunctie: penningmeester Stichting Het Bevrijdingsbos Groningen
we offer you a large number of high quality luxury jb rolex day date 40mm 228349bkdp mens silver tone black dial.this amazing presents Vapers Desechables Grande 2022 rolex extremely good the watchmaking arena strategy.

Addendum Beleidsplan 2018-2020 Museum Nienoord d.d. 19 december 2019 / Gewijzigd d.d. 14-12-2022

Aantal zittingstermijnen/rooster van aftreden

Uitleg rooster van aftreden welke afwijkt van de GCC-norm
Het museum wijkt af van het maximum aantal zittingstermijnen uit de Governance Code Cultuur van 2 keer 4 jaar, met het bieden van de mogelijkheid van een derde termijn van 4 jaar. De reden hiervoor is dat het museum gekenmerkt wordt door een aantoonbaar significant smallere financieringsbasis dan vergelijkbare musea, en een complexe omgeving met relatief veel verschillende stakeholders. Desondanks streeft het museum een ambitieuze agenda na waarbij het bestuur genoodzaakt is bij essentiële organisatieprocessen bij te springen bij de op onderdelen nog te beperkte organisatie. Het museum kent een intensieve bestuursbetrokkenheid, waardoor het moeite kost deze rol in te vullen en om bestuursleden te vinden die passen in deze specifieke situatie.

Het huidige bestuur is met met een smalle samenstelling en een grotendeels zeer korte zittingsduur nog niet samengesteld dat dit nu een gefaseerde vervanging ter waarborging van de continuïteit en kennisoverdracht mogelijk maakt. Gezien de als complex ervaren bestuurlijke uitdagingen met diverse stakeholders heeft het bestuur besloten voor de continuïteit voor de komende periode vast te willen houden aan de mogelijkheid van drie bestuurstermijnen in plaats van de twee zoals de GCC tegenwoordig aangeeft.

Medio 2025 zal de structurele financieringssituatie naar verwachting sterker en in ieder geval duidelijker zijn. Op dat moment zal heroverwogen worden of er reden is om, afwijkend van de GCC, de mogelijkheid van een derde termijn van vier jaar te handhaven.

Directie
De heer G. Pruiksma 

Doelstellingen ANBI
De stichting heeft de ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling
Onder voorwaarden kunnen giften en schenkingen fiscaal aantrekkelijk worden afgetrokken van de belastingen.
De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen bij het brede publiek van de belangstelling voor, en het inzicht in de geschiedenis van Borg Nienoord, de regionale cultuurhistorie en de geschiedenis en cultuur van het gebruik van paard en rijtuig in Nederland.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bankrelatie
IBAN: NL85 RABO 0335 133 525 

Beleidsplan
Klik hier voor de Meerjarenvisie 2021-2024

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. Het beleid is om personeel in loondienst marktconform te belonen. 

Activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten van Museum Nienoord is te vinden op onze nieuwspagina. 

Jaarverslag
Heeft u belangstelling voor het inhoudelijk jaarverslag, dan kunt u dat per e-mail aanvragen op info@museumnienoord.nl of telefonisch via nummer 0594-51 22 60. 

Jaarrekening
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022