Privacyverklaring

Inleiding
In deze verklaring geeft Museum Nienoord informatie over de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening en onze website. Museum Nienoord gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Museum Nienoord verzamelt en verwerkt van u in het kader van de aangeboden diensten, producten en het bezoeken van onze website. Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, het afnemen van onze diensten en/of producten en het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan Museum Nienoord om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.
Als Museum Nienoord zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
    Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om uw aankoop van producten via de website en het verzoek tot het leveren van diensten te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.
  • Op basis van toestemming
    Voor zover nodig, zullen wij u om toestemming vragen om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot de tentoonstellingen en evenementen die door Museum Nienoord worden georganiseerd
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
    We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.
Persoonsgegevens van minderjarigen
Onze website en/of organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Museum Nienoord bewaart de gegevens totdat betrokkenen de cookies verwijderen, zich afmelden voor een van onze nieuwsbrieven/uitnodigingen of zolang er sprake is van een wettelijke bewaartermijn. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun gegevens te verwijderen of de gegevens te wijzigen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Museum Nienoord kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Museum Nienoord verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?
Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van relevante werkzaamheden voor u als bezoeker noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maakt Museum Nienoord gebruik van Laposta.
Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Museum Nienoord gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Museum Nienoord.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kan dit via de contactgegevens.

De privacyverklaring is het laatst gewijzigd maart 2022.